Politica de confidențialitate

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

de către

ASOCIAȚIA DISTRICT HUB, str. Tomis, nr. 2, bl. 32, sc. A, ap. 26, mun. Brașov, jud. Brașov, România, 500334, Număr de înregistrare în registrul special 21/22.05.2020, CUI 42581430, contact@districthub.ro.

a)    ASOCIAȚIA DISTRICT HUB, persoană juridică fără scop patrimonial, situată în mun. Brașov, str. Tomis, nr. 2, bl. 32, sc. A, ap. 26, jud. Brașov, contact@districthub.ro, denumită în continuare ASOCIAȚIA DISTRICT HUB, prelucrează date cu caracter personal în scopul organizării de programe și proiecte educaționale, sociale și de implicare civică și comunitară, conform scopului în care Asociația District Hub a fost constituită.

b)    Prelucrarea datelor cu caracter persona se face sub coordonarea unui Responsabil cu Protecția Datelor. Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contact la adresa de e-mail contact@districthub.ro.

c)    Asociația District Hub prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

a.    Organizarea de programe și proiecte educaționale, sociale și de implicare civică și comunitară, cu participarea persoanelor vizate de specificul programelor și proiectelor – conform Statului Asociației District Hub, aceste persoane sunt copiii, elevii, studenții, tinerii, cadrele didactice și alte persoane din toate unitățile administrativ teritoriale din România;

b.    Analizarea și evaluarea impactului programelor și proiectelor educaționale, sociale și de implicare civică și comunitară derulate de Asociația District Hub, conform scopului în care Asociați District Hub a fost constituită;

c.     Cercetare privind diferite aspecte din domeniul educației și al implicării civice și comunitare, conform normelor academice de etică a cercetării;

d.    Recrutarea persoanelor în vederea desfășurării unor programe de voluntariat;

e.    Recrutarea persoanelor în vederea inițierii unor colaborări;

f.      Recrutarea persoanelor în vederea derulării unor programe de practică;

g.    Recrutarea persoanelor în vederea angajării;

d)    Asociați District Hub prelucrează următoarele date cu caracter personal:

a.    Date de indentificare

                                          i.    Nume;

                                         ii.    Prenume;

                                        iii.    CNP;

                                       iv.    Serise și număr act de indentitate / Pașaport;

                                         v.    Data nașterii;

                                       vi.    Adresă de domiciliu/reședință;

                                      vii.    Adresă de e-mail;

                                     viii.    Adresa unor profiluri pe rețele sociale;

                                       ix.    Număr de telefon;

b.    Date biometrice:

                                          i.    Fotografie;

                                         ii.    Voce; preluate prin intermediul înregistrărilor foto/video.

e)    Datele enumerate la punctul anterior pot fi prelucrate parțial sau în totalitate, în funcție de mijlocul de colectare prin care sunt solicitate (formular/aplicație informatică/site ș.a.) și a scopului în care sunt solicitate.

f)     Datele colectate parțial pot fi completate ulterior, în funcție de necesități, prin informații preluate direct de la persoana vizată sau de la părintele/tutorele legal al persoanelor care au vârsta sub 16 ani.

g)    Datele enumerate mai sus sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art. 6, lit. a) și f) și ale art. 9 al(2) lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal al Parlamentului Uniunii Europene, adoptat cu numărul 679 la date de 27.04.2016, denumit în continuare RGPD.

h)    Nicio prelucrare a datelor cu caracter personal nu va fi efectuată înainte de contactarea persoanei vizate și/sau a unui părinte/tutore legal în cazul persoanelor care au vârsta sub 16 ani, până la confirmarea vârstei persoanei care a acordat consimțământul, în situațiile în care prevederile legale în vigoare sunt respectate prin acordul persoanelor vizate, pentru a se asigura obținerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal numai de la persoane cu vârsta de minimum 16 ani sau de la un părinte/tutore legal în cazul persoanelor care au vârsta sub 16 ani, atunci când datele cu caracter personal sunt preluate printr-o altă modalitate decât relaționarea directă cu persoana vizată (de exemplu prin intermediul unor formulare online/aplicații informatice/site-uri). În lipsa unei astfel de confirmări, datele cu caracter personal colectate vor fi șterse.

i)      Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și în baza prevederilor Legii 190/2018 privind aplicarea RGPD în România. În această situație, Asociația District Hub garantează transparența privind datele prelucrate, a operatorilor implicați, a tipurilor de prelucrări efectuate, precum și a modalităților de exercitare a drepturilor, prin informarea corectă a tuturor persoanelor vizate prin aceste tipuri de prelucrări.

j)      Datele cu caracter personal și modurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt limitate strict la necesitățile care decurg din desfășurarea programelor, proiectelor, evenimentelor și a altor tipuri de activități organizate de Asociația District Hub.

k)    În situația organizării unor programe, proiecte, evenimente sau a altor tipuri de activități în parteneriat cu, susținute sau sponsorizate de terțe părți, pot exista condiționalități suplimentare privind acceptarea anumitor prelucrări suplimentare a datelor cu caracter personal, ca urmare a obligațiilor legale asumate prin relațiile contractuale cu terțe părți. În această situație, Asociația District Hub garantează transparența totală și informarea prealabilă a persoanelor vizate, astfel încât participarea la astfel de activități să se facă în deplină cunoștință de cauză.

l)      De regulă, datele cu caracter personal furnizat de persoanele vizate sunt prelucrate doar de membrii Asociației District Hub.

m)   În anumite situații, în conformitate cu prevederile Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal al Parlamentului Uniunii Europene, adoptat cu numărul 679 la date de 26.04.2016 și intrat în vigoare la data de 25.05.2018, și în conformitate cu legislația națională în vigoare în România, Asociația District Hub poate împuternici următoarele tipuri de entități să prelucreze date cu caracter personal ale persoanelor vizate:

a.    Sponsori, parteneri, asociați și alte tipuri de colaboratori care sprijină implementarea programelor și proiectelor educaționale, sociale și de implicare civică și comunitară ale Asociației District Hub, aflate în desfășurare sau în pregătire;

b.    Parteneri, voluntari și alte tipuri de colaboratori care sprijină activitățile specifice ale Asociației District Hub: comunicare, promovare, cercetare;

c.     Sponsori, parteneri, asociați și alte tipuri de colaboratori din State Membre ale Uniunii Europene;

n)    În conformitate cu obligațiile legale în vigoare și în scopul efectuării unor cercetări bazate, de regulă, pe prelucrări statistice a datelor cu caracter personal deținute de Asociația District Hub, datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate sunt păstrate pe toată perioada în care statul juridic al Asociației District Hub este același cu cel existent la momentul obținerii datelor.

o)    Orice schimbare a statului juridic al Asociației District Hub va genera suspendarea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal oferit de persoanele vizate, până la obținerea consimțământului privind noile condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal. Dacă în urma solicitării de reînnoire a consimțământului, acesta nu este obținut într-un terme de 90 de zile de la solicitare, datele cu caracter personal deținute de Asociația District Hub vor fi șterse și distruse, în cazul în care nu există o altă obligativitate legală rezultată din tipul activității prestate, caz în care ștergerea și/sau distrugerea datelor cu caracter personal se va realiza după expirarea termenelor de prescripție care decurg din obligațiile legale aplicabile.

p)    Prelucrarea statistică în scopuri de cercetare sau profilările automate efectuate în aceste scopuri nu produc niciun efect juridic sau alte consecințe similare asupra persoanelor la care se referă datele cu caracter personal prelucrate.

q)    Prelucrarea datelor cu caracter personal prin procese automatizate se face în scopuri de profilare și analiză a impactului activităților desfășurate de Asociația District Hub, sau în scopul promovării Asociației District Hub.

r)     Rezultatele generate automat prin prelucrarea datelor cu caracter personal nu produce niciun efect juridic sau alte consecințe similare asupra persoanelor la care se referă datele cu caracter personal prelucrate. Prelucrarea statistică a datelor cu caracter personal se face după pseudonimicarea acestora, atunci când rezultatele cercetărilor efectuate nu sunt influențate de prelucrarea anonimă a datelor.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația District Hub, vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita în orice moment:

a)    Dreptul de informare: persoanele vizate au dreptul să fie informate cu privire la identitatea și datele de contact ale Asociației District Hub, datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor (dacă este cazul), datele solicitate sau obținute/deținute indirect, scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția Asociației District Hub de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. De asemenea, preluarea datelor se face după verificarea vârstei persoanei vizate, pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani fiind necesar acordul unui părinte sau al unui tutore legal. (art. 13 și art. 14 RGPD )

b)    Dreptul de acces la datele cu caracter personal: persoanele vizate au dreptul de a obține din partea Asociației District Hub o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc și, în cazul unui răspuns afirmativ, au dreptul de acces la respectivele date cu caracter personal și la alte informații relevante. (art. 15 RGPD)

c)    Dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Asociați District Hub, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații sau a unor documente suplimentare. De asemenea, persoanele vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea Asociației District Hub ștergerea/distrugerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al.(1) din GDPR și dacă nu există obligații legale ale Asociației District Hub care prevalează acestui drept. (art. 16 și art. 17 RGPD)

d)    Dreptul de restricționare a prelucrării: persoanele fizice vizate au dreptul de a obține din partea Asociației District Hub restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite cazuri (art.18 din RGDP). Acest drept este unul temporar. Spre exemplu, în anumite situații, dacă între momentul în care Asociația District Hub decide să șteargă anumite date cu caracter personal (Asociația District Hub nu mai are nevoie de aceste date pentru prelucrare) și momentul în care datele sunt efectiv șterse/distruse, persoana vizată înștiințează Asociația District Hub că se opune înlăturării acestor date cu caracter personal justificând ca are nevoie de ele pentru a-si exercita sau apăra un drept în instanță, Asociația District Hub va „îngheța” procesarea datelor respective pentru o anumită perioadă de timp.

e)    Dreptul la portabilitatea datelor: atunci când datele cu caracter personal au fost furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de Asociația District Hub, persoana vizată are dreptul, în cazurile de a solicita aceste date de la Asociația District Hub pentru a le transmite altui operator, fără obstacole din partea Asociației District Hub. (art. 20 RGDP)

f)     Dreptul de a se opune prelucrării: persoanele vizate au dreptul de a se opune, din prelucrării datelor cu caracter personal. (art. 21 RGDP)

g)    Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la retragerea acestuia. Prin exercitarea acestui drept, datele cu caracter personal respective pe care Asociația District Hub le deține vor fi șterse/distruse, în cazul în care nu există obligații legale pentru Asociația District Hub care prevalează asupra acestui drept. În această situație, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi suspendată, urmând ca datele cu caracter personal să fie șterse/distruse imediat după expirarea termenelor de prescripție și a obligațiilor legale care au împiedicat ștergerea/distrugerea datelor cu caracter personal.

h)    Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în situațiile în care o persoană vizată consideră că i-au fost încălcate drepturile prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația District Hub.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro.

De asemenea, vă aducem la cunoștință următoarele:

a)    Timpul de răspuns: Asociația District Hub va încerca să răspundă solicitărilor Dumneavoastră în termen de 30 de zile, perioadă care poate fi extinsă în funcție de complexitatea solicitării. În cazul prelungirii acestei perioade, vă vom informa despre motivele prelungirii și despre termenul de prelungire.

b)    Acces limitat: în anumite situații, Asociația District Hub se poate găsi în imposibilitatea de vă acorda acces la toate sau la o parte din datele cu caracter personal datorită unor obligații legale. În cazul în care solicitarea Dumneavoastră este respinsă, vă vom informa despre motivele respingerii solicitării.

c)    Imposibilitatea identificării: în anumite situații, Asociația District Hub se poate găsi în imposibilitatea de a căuta și identifica datele Dumneavoastră cu caracter personal din cauza unor date de identificare transmise în solicitarea Dumneavoastră. În astfel de situații, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată de prelucrare datelor cu caracter personal de către Asociația District Hub, nu vom putea da curs cererii Dumneavoastră pentru exercitarea drepturilor descrise mai sus, cu excepția situaților în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să realizăm identificarea. În aceste situații, vă vom informa despre posibilitatea de a ne oferi astfel de informații suplimentare.

d)    Exercitarea drepturilor legale: pentru exercitarea drepturilor Dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@districthub.ro.